ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

ប្រេស្ទីហ្ស៍ ហូម ផ្តល់ជូននូវរបាយការណ៍វាយតម្លៃប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងជាក់លាក់បំផុត ដោយប្រើប្រាស់ប្រភពទិន្និន័យដែលអាចទុកចិត្ត វិធីសាស្រ្តប្រៀបធៀប កំណត់ត្រា និងការវិភាគទីផ្សារអចលនទ្រព្យនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដល់ដៃគូរបស់យើងដូចជា៖ធនាគារ ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អចលនទ្រព្យឯកជនជាដើម។ ក្រុមការងារវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់ប្រេស្ទីហ្ស៍ ហូម ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវគុណភាពខ្ពស់បំផុតនៃសេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ ដោយគោរពតាមពេលវេលាកំណត់ជានិច្ច។
 


វិសាលភាពនៃសេវាកម្ម៖
១. ការចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំង

២. រៀបចំនិងបញ្ជូនរបាយការណ៍វាយតម្លៃក្នុងរយៈពេលតិចបំផុត៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

៣. ផ្តល់ជូនការប៉ាន់ស្មានតម្លៃអចលន ទ្រព្យ ដោយឥតគិតថ្លៃ

៤. ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

៥. ផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ពិពណ៌នាយ៉ាងលម្អិត

ស្វែងរកគេហដ្ឋានដែលអ្នកប្រាថ្នា