ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ប្រេស្ទីហ្ស៍ ហូម ផ្តល់ជូនសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យលើ ប្រភេទលំនៅដ្ឋានដូចជា៖ វីឡា ខុនដូ អាផាតមិន ផ្ទះល្វែង ទីតាំងសម្រាប់ជួលឬធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការិយាល័យ។ យើងតែងតែធ្វើឲ្យប្រាកដថា ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ អ្នកជួល និងអ្នកវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ សម្រេចបាននូវការរំពឹងទុករបស់គាត់លើសេវាកម្មប្រកបដោយវីជ្ជាជីវៈរបស់យើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

វិសាលភាពនៃសេវាកម្ម៖
 

១. ផ្តល់ជូនការត្រួតពិនិត្យនិងការថែទាំអចលនទ្រព្យ

២. រៀបចំកិច្ចសន្យាជួល ឬលក់

៣. ធ្វើសវនកម្មនិងរៀបចំរបាយការណ៍សារពើភ័ណ្ឌ

៤. ជ្រើសរើសនិងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

៥. ជ្រើសរើសបុគ្គលិកអនាម័យ និងសន្ដិសុខ

៦. ប្រមូលថ្លៃជួលប្រចាំខែ

៧. រៀបចំរបាយការណ៍ចំណូលនិងចំណាយប្រចាំខែ

៨. អនុលោមតាមបទប្បញ្ញាត្តិរបស់ខុនដូ

៩.គ្រប់គ្រងលំនៅដ្ឋានឯកជន

១០. អនុវត្តការណែនាំនិងគោលការណ៍សុវត្ថិភាព

ស្វែងរកគេហដ្ឋានដែលអ្នកប្រាថ្នា